Việc lồng ghép phương pháp giáo dục STEAM vào hoạt động dạy học kích thích sự khám phá , tìm tòi và hứng thú  khi trẻ được khám phá bằng những trải nghiệm trực tiếp của mình. Những trải nghiệm đó ...